3 faktory, ktoré ovplyvňujú váš dôchodok

0
2633
3 faktory, ktoré ovplyvňujú váš dôchodok
3 faktory, ktoré ovplyvňujú váš dôchodok

Celý náš pracovný život ústi do dôchodkového obdobia. Čas, kedy si začneme užívať zarobené peniaze a bezstarostný život. Ale naozaj to tak je? Aká je slovenská realita?
V nasledujúcom článku vám prinášame 3 základné faktory, ktoré ovplyvňujú výšku vášho dôchodku, ale aj typy ako si zaistiť najvyšší možný dôchodok.

Dôchodkový vek

Nárok na starobný dôchodok vzniká poistencovi po dovŕšení dôchodkového veku a odpracovaním minimálne 15 rokov. Dôchodkový vek bol donedávna 62 rokov a 75 dní, no od januára roku 2018 sa tento limit posúva na 62 rokov a 139 dní. Toto predlžovanie sa netýka poistencov narodených do 31.12. 1954, žien narodených do 31. decembra 1961, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia o znížení dôchodkového veku v závislosti od počtu vychovaných detí, a poistencov, ktorým sa zachováva nárok na znížený dôchodkový vek vzhľadom na počet odpracovaných rokov v zamestnaní zaradenom do I. pracovnej kategórie alebo do I. alebo II. kategórie funkcií.
V prípade že uvažujete o predčasnom odchode do dôchodku, počítajte s tým že výška penzie sa zníži 0,5% za každých začatých 30 dní.
Poistenec môže požiadať o predčasný dôchodok v prípade ak má odpracovaných 15 rokov a suma novopriznaného predčasného starobného dôchodku je najmenej 239,40€.

1. Všeobecný vymeriavací základ

Tento základ činí 12-násobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenska za rok, ktorú zistil Štatistický úrad.
Aktuálna dôchodková hodnota je 11 9379€ a platí pre všetky dôchodky, priznané v roku 2018. na výpočet dôchodkovej dávky sa použije aktuálna dôchodková hodnota platná v kalendárnom roku, v ktorom vznikol nárok na jej výplatu.

2. Odpracované roky

Do tejto doby sa započítava aj dobrovoľné dôchodkové poistenie, obdobie výkonu služby príslušníka policajného zboru, profesionálneho vojaka ako aj vojaka v prípravnej službe, obdobie poberania invalidného dôchodku po 31.12. 2007 do dovŕšenia dôchodkového veku alebo do priznania predčasného dôchodku, obdobie, ktoré bolo získané pred 1.1. 2004 ako doba zamestnania a náhradná doba.

3. Osobný mzdový bod

Ďalším faktorom, ktorý ovplyvňuje výšku penzie je osobný mzdový bod. Tento bod sa určuje za ten-ktorý rok rozhodujúceho obdobia a vypočíta sa ako podiel osobného vymeriavacieho základu dosiahnutého poistencom v príslušnom roku a všeobecného vymeriavacieho základu za daný rok.
Osobný vymeriavací základ je súhrn hrubých miezd poistenca za roky, v ktorých bolo hradené poistné za dôchodkové poistenie.

Ako teda zvýšiť svoj dôchodok?

Jedným zo spôsobov ako si zabezpečiť slušný príjem v dôchodkovom období je investovanie do podielových fondov. Pravidelné investovanie počas desiatok rokov vám zaručí stabilný príjem, nakoľko nie ste ovplyvnený krátkodobými výkyvmi.
Na čo si dávať pozor pri investovaní?
*poplatky – čím nižšie poplatky za spravovanie fondov, tým vyšší je váš čistý zisk

*rozloženie portfólia – najefektívnejšou stratégiou na maximalizovanie ziskov, je investovanie do viacerých fondov

Dobrovoľné dôchodkové poistenie či zmena fondu

Ďalšou z možností predstavuje dobrovoľné dôchodkové poistenie. Príspevky do tretieho piliera si možno odrátať z daňového základu a to vo výške 180€ ročne.
Do tretieho piliera dnes prispieva už mnoho zamestnávateľov.
Zvýšiť výšku penzie si môžete aj zmenou dôchodkového fondu, v ktorom si na dôchodok sporíte. Peniaze uložené v garantovaných fondoch zarábajú najmenej. Najmä pre mladých ľudí môže byť zaujímavé sporiť na dôchodok v indexových fondoch. Tieto, v súčasnej dobe, prinášajú najvyššie zisky.

Ak máte pocit že sa odchodu do dôchodku zrejme nedožijete a tým pádom vás výška dôchodku trápiť nemusí, musíme vás sklamať ? výška dôchodkového veku je 62 rokov a pravdepodobnosť že sa tohto (a vyššieho) veku dožijete, je pomerne vysoká.
Preto je vhodné myslieť na budúcnosť už teraz a stať sa čo možno najsebestačnejším v oblasti vlastných financií.